Förvaring av kemikalier

Det är väldigt viktigt för företag att se över hur deras förvaring av kemikalier ser ut. Förvaringen är helt kritiskt för säkerheten på företag eller i arbete med kemikalier. Om företagets kemikaliehantering inte sköts på rätt sätt i skåp det dagliga arbetet hindras, och det ökar även risken för allvarliga personskador. Risken att kemikalier används, förbrukas eller slängs på fel sätt ökar också när det inte finns några klara rutiner. Skåpen är ett enkelt sätt att skapa processer, rutiner och respekt för förvaring.

Förvaring av kemikalier på rätt sätt

Företag bär ett betydande etiskt ansvar när det kommer till hantering och förvaring av kemikalier, med tanke på de potentiella negativa konsekvenser för människor och miljön vid bristfällig förvaring. För att säkerställa korrekt hantering och minimera riskerna är användningen av kemikalieskåp, även kallade kemskåp, en utmärkt strategi för att skapa en disciplinerad rutin.


JiWa erbjuder ett omfattande utbud av högkvalitativa kemikalieskåp. Dessa skåp är utformade för företag och butiker och följer de högsta standarderna för kemikaliehantering. Genom att investera i ett kemskåp kan företag inte bara säkerställa överensstämmelse med säkerhets- och miljönormer utan också demonstrera sitt engagemang för etisk och ansvarsfull kemikaliehantering.


PK Produkter är ytterligare en aktör som erbjuder ett omfattande utbud av kemikalieskåp och miljöskåp som möter olika behov för säker förvaring av farliga material och aggressiva kemikalier. Deras produkter är utformade för att uppfylla kraven på lagring och hantering av kemikalier på ett säkert sätt.

6 tips när du ska välja kemikalieskåp

01 Kemikalieskåp eller miljöskåp

Generellt skiljer sig kemikalieskåp och miljöskåp sig åt där kemskåp också är brandskyddade medan miljöskåp fokuserar på att hantera uppsamling av giftiga kemikalier. Hanterar du inte brandfarliga kemikalier kan det räcka med ett miljöskåp.

02 Inomhus eller utomhusförvaring

Sett från både funktionalitet och säkerhet måste du ta ett beslut om du kommer förvara kemikalier utomhus eller inomhus. Många farliga gaser är tyngre än luft och då behöver ventilationen vara anpassad för att hantera detta.

03 Läs säkerhetsdatablad och CAS nummer

Med alla kemikalier följer det ett säkerhetsdatablad (även kallat SDB eller MSDS) som beskriver riktlinjer och föreskrifter som krävs för kemikalieförvaring i detalj. CAS nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett internationellt registreringsnummer för kemikalier. I EU kan det även kallas EG-nummer.

04 Vilket brandskyddskrav har du?

Om du ska förvara brandfarliga kemikalier har personer, företag och andra organisationer en skyldighet att systematiskt arbeta med brandskydd för att förhindra olyckor. Läs gärna mer på Riksdagen.se eller MSB.se. Det betyder i korthet att du måste förvara brandfarliga kemikalier på ett säkert sätt och då är skåp som är brandsäkra ofta det enklaste sättet. (Läs mer om brandskyddsskåp här).

05 Hur mycket kemikalier ska förvaras?

De allra flesta förvaringsskåp rymmer en viss uppsamlingsvolym i strukturen som motverkar att det du förvarar rinner ut ur skåpet om de skulle spillas eller om behållare skulle gå sönder. Som regel bör den kunna hantera volymen av 10% av alla kemikalier i skåpet men allra minst volymen från den största flaskan. Det betyder att även om du har plats i skåpet är det bättre att skaffa fler kemskåp eller tänka på det i tidigt skede än att förvara för mycket i varje skåp.

06 Behöver kemikalieskåp ventileras?

Om du ska förvara öppnade förpackningar i kemskåp ska du ha en aktiv eller forcerad ventilation. Är de fabriksförseglade behöver du ofta inte någon ventilation till skåpet. Du ska också ta reda på vilken typ av ventilation alla kemikalier kräver. Brandfarliga kemikalier ger ifrån sig ångor som i nästan alla fall är tyngre än luft och då måste ventilationen vara utformad för att hantera detta.

För ytterligare läsning om kemskåp och kemikalieförvaring se JiWa.se. Kemikalieskåp och ventilationskrav på förvaring av skadlig gas har många viktiga faktorer att tänka på. JiWa har en mycket bra detaljerad sammanfattning om kemskåp och de ventilationskrav eller faktorer som ska tänkas på angående kemikalieskåp.

Varför är kemikalieförvaring viktigt?

En del av kraven för ISO certifiering kan vara att ditt företag arbetar med kemikalieförvaring på rätt sätt. Då kan det ingå krav på säker förvaring i kemikalieskåp. Exempelvis ISO 14001 som är en vanlig certifiering hos många företag och den kräver att det finns en tydligt etablerad process för förvaring och avfallshantering som uppstår i användandet.

Markering av kemikalieförvaring

Det är viktigt att ditt skåp är markerat med faropictogram som representerar vad som förvaras i skåpet. Ofta står det vilken sorts markering som behövs på säkerhetsdatabladet för kemikalierna.

De pictogram som ska användas kan hittas i §19 i AFS 2014:43 från Arbetsmiljöverket. Enligt §20a i samma föreskrift ska alla områden och lokaler som hanterar eller förvarar kemikalier av en mängd eller typ som utgör hälsorisker markeras tydligt med samma pictogram.

Hantering av farligt gods

Att ta hand om farligt gods kräver en hög grad av precision, djupgående kunskap och en osviklig hängivenhet till säkerhet. Farligt gods, som kan vara allt från industriella kemikalier till radioaktiva material, kommer i en mängd olika former och utgör potentiella risker för både människor och miljön. Därför är det absolut nödvändigt att varje aspekt - från paketering och lagring till transport och avfallshantering - sköts med största omsorg och professionalitet.