Vad är vindenergi?

Vindenergi är samma sak som vindkraft och syftar just på kraften som utvinns ur vind. Vind i sig uppstår genom att olika lufttryck sätter luft i rörelse, i mer vardagligt tal börjar det blåsa. Vinden eller blåsten gör att bladen på ett vindkraftverk kommer i rörelse, kraften från bladen är det som i slutändan genererar en elproduktion.

Vindenergi är en förnybar energikälla och en källa till grön el. Här kan du läsa tips om hur du gör för att ha en energisnål uppvärmning och ta vara på din el från vindenergi.

Fakta om svensk vindenergi– siffror

 • Det finns mer än 3000 vindkraftverk i Sverige
 • Vinkraft/vindenergi stod 2021 för 27,4 TWh eller 17 procent av vår elproduktion
 • Ett vindkraftverk kan producera el om det blåser 4-25 sekundmeter, optimalt är ca 13
 • Borträknat alla väderkvarnar installerades det första vindkraftverket i Sverige på 1970-talet

I takt med att efterfrågan på el ökar och utfasningen av fossila bränslen accelererar spelar vindenergin en stor roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Precis som med allt annat har den förespråkare och motståndare. Här är deras vanligaste argument.

Fördelar med vinenergi

 • Det är en förnybar energikälla
 • Utsläppsfri – ingen koldioxid eller andra restprodukter sipprar ut i atmosfären under vindkraftsproduktion
 • Vind är en gratis och outtömlig resurs
 • Vindturbiner har lång livslängd och låga kostnader för underhåll

Nackdelar med vindenergi

 • Den är i sammanhanget oförutsägbar, det blåser inte alltid vilket gör det svårt att veta hur mycket som kan produceras
 • Vinenergi kan inte lagras, den måste förbrukas direkt
 • Vindkraftparker påverkar sin omgivning – djurliv och människor