Vad är icke förnybara energikällor?

Det är resurser som är ändliga, som inte förnyas eller gör det i så låg takt att de riskerar att helt tömmas. Till icke förnybara energikällor räknas fossila bränslen (petroleum, kol, naturgas) mineraler, kärnbränsle och visst grundvatten.

Användningen av icke förnybara energikällor medför också miljökonsekvenser, såsom utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Det gör det viktigt att se över alternativa lösningar för att minska beroendet av dessa resurser. En sådan strategi är energioptimering, som innebär att använda energi på det mest effektiva sättet genom att minimera spill och maximera användningen av förnybara energikällor. Genom energioptimering kan vi både spara pengar och minska vår miljöpåverkan.