Vad är icke förnybara energikällor?

Det är resurser som är ändliga, som inte förnyas eller gör det i så låg takt att de riskerar att helt tömmas. Till icke förnybara energikällor räknas fossila bränslen (petroleum, kol, naturgas) mineraler, kärnbränsle och visst grundvatten.